برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هویت چشم هایت pdf از سحر خانوم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سحر خانوم مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/مذهبی/طنز

خلاصه رمان هویت چشم هایت

دو تا خـواهر و برادرن نیکی و نیکـان نیکی ۱۸سالشـه و پشت کنکوری و با دوستش نازگل

درس مـیخـونن و نیکـان و داییش نریمان برای فوق مـیخـونن خر خـونن دیگـه چیکـارشون مـیشـه کرد ؟

پدرشون چندین ساله قبل فوت شـده و اونا با مادرشون عاطفه زندگی مـیکنن و هردوشون

طی اتفاقایی به عشق مـیرسن . این داستان قصه هویتـه آدماس هویتی که

از چشم های هر کسی پیـداست و فقط کـافیه که پیـداش کنیم..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سیگـار صورتی

قسمت اول رمان هویت چشم هایت

اول بھ خـودم یھ نگـاه انداختم و بعدش بھ کتاب ادبیاتم کھ حالا ھر دو تامون مثھ موش

آب کشیـده شـده بودیم انگـار تازه فھمـیـده بودم چھ بلایی سر منو اون کتاب شعر بدبخت

یغ و داد راه انداختن: ُ ی ُ مو در اوردم و شروع کردم بھ ج بیچارم افتاده ھنزفر

با دادی کھ سر نیکـان بیچاره کشیـدم بچھ زھره ترک شـد

(حالا مـیگھ بچھ ھرکینیکــــــااان مـیکشمت

ندونھ فکر مـی کنھ دو سالشھ و کـارای بد بد انجام داده رو لباسش!!)

البتھ حقشھ مـیـدونست بدم مـیاد کسی روم آب بریزه از لجم یھ پارچھ آب اونم بھ چھ

ھھ فکر کرده دادش ُ بزرگی رو روی سرو کلھ ی مبارک من فرود اورده بود

َ بزرگ اس مـیتـونھ ھر بلایی سر من ِ بدبخت خـواست بیاره !!!

نیکـان یھ لبخند پلیـدی زد و گفت :

خب حالا کھ چیزی نشـده آب بود دیگھ آبم کھ مایھ حیاتھ

از اعصبانیت و از زور خشم صورتم قرمز شـده بود یھ دفعھ منفجر شـدم:

چیزی نشـده؟ چیزی نشــــده ؟ دیگھ چی مـیخـواستی بشھ؟ ھمھ ی

لباسامو بھ گند کشیـدی!!! لباسم کھ ھیچی!! کتابمو نیگـا چھ …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان