برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هوای نفس هایت pdf از راضیه درویش زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راضیه درویش زاده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان هوای نفس هایت

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖِ ﻓﺮﻫﺎﺩ هست؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻓ ﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺲِ ﺑﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍست ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ مـیﺸ

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻪ و ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ چهار ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ تقدیر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ رو به رو ﮐﻨﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان راضیه لیلی ترینم درویش زاده

قسمت اول رمان هوای نفس هایت

از روی تخت بلند شـدم: بله! پاشو دیگـه چقدر بیام صدات کنم!

گیج برگشتم سمتش: چرا؟ مـگـه دانشگـاه ندار ی؟

تای ابروم رو باال بردم: دارم ولی از کی تا حاال دانشگـاه رفتن من برات مهم شـده؟

مامان چشم غره ای بهم رفت و بیرون رفت شونه ای باال انداختم

“فرهاد”پرونده رو روی مـیز انداختم تلفن رو برداشتم:

سیـدی به خانوم احمدی بگو بیاد اتاقم چشم

تلفن رو سرجاش گذاشتم احمدی وارد اتاق شـد:

بله آقای مهرداد؟چشم غره ای بهش رفتم:

خانوم احمدی شما خـودتـون این پرونده رو نگـاه کردیـد؟

با حالت مغرور ی جواب داد: نه چطور؟

ابرویی باال آورد و با لحن نه چندان درستی گفت:

نگیـد که مشکلی داشت!

عصبی از جام بلند شـدم پرونده رو سمتش انداختم:

پس خـودت نگـاه کن با صدای بلند گفتم:

خانوم احمدی تـو این ماه این باره چندمه که از این مشکلات داره پیش مـیاد اگـه مشکلی

دار یـد و نمـیتـونیـد رو کـارتـون تمرکز کنیـد بگیـد تا راه حلی پیـدا کنم براتـون

اینبار سرش رو پایین انداخت: ببخشیـد اصلاح مـیکنم، مـیارم خدمتتـون

روم رو ازش گرفتم، حرفی نزدم

صدای بستـه شـدن..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان