برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عروس دلبر pdf نامشخص با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

ارباب_ من حالیم نیست که عذاداری دختر جون یا بایـد پول ضرری که به روستا زدین بخاطر اتیش سوزی خـونتـون رو بدی

یا خـودت رو به عنوان خدمتکـار مادام العمر مـیبرمت عمارت
فقط یک هفتـه فرصت داری

از حرص و عصبانیت دستام رو مشت کرده بودم …

_تف به غیرتت … اسم خـودت هم گذاشتی ارباب هه هر دهاتی از راه رسیـده شـده ارباب

زندایی هینی کشیـد و اروم زد تـو صورتش
پسر ۲۴ساله ای که به خـودش قـیافه گرفتـه بود و اهالی روستا بهش مـیگفتن ارباب از اسب پیاده شـد و جلو اومد

.. با دستش چونه م رو گرفت که زدم زیر دستش

پوزخندی زد و صاف وایساد

_بهتره زبونتـو کوتاه کنی کوچولو چون قول نمـیـدم که بتـونم باهات مهربون رفتار کنم خانوم فرنگ رفتـه

پوزخندی زدم و یک قدم ازش فاصله گرفتم

_ کوچولو جلوم وایساده … غرامتت هرچقدر مـیشـه بگو اخر هفتـه بیا پولتـو بگیر

ارباب پوزخندی زد و گفت

این رمان بصورت آنلاین مـیباشـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان