برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان صلیب شکستـه pdf از مهدیه سیف الهی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهدیه سیف الهی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان صلیب شکستـه

عاشقانه ای خاص، ممنوعه ای ناب مـیان دختری از جنس صلیب و مردی از جنس تسبیح. “کـاترین”

دختری از تبار مسیح با ورود برنامه ریزی شـده اش به ایران و شرکت “ققنوس” باعث دگرگونی

بزرگی در زندگی امـیرسام کیانفر، مدیرعامل شرکت، مـیشود و روزهایی را رقم مـیزند که

هیچگـاه در تصور هیچکس نمـیگنجیـد. بازی را به پایان مـیرساند که نتیجه اش تنها

خـون بود و مرگ. مرگ عشق، مرگ احساس ومرگ تمام هستی این مرد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان زندگی ترمه

قسمت اول رمان صلیب شکستـه

دستانش را به روی ک*م*ر و پارچهی حر*یر لباسخـواب مشکیاش قالب کرد و نگـاه

دریاییاش را به عکس مقابلش دوخت. در حالی تمام اجزای صورت درون عکس را در

ذهنش حک مـیکرد؛ زمزمه کرد:

بالاخره اون روز رسیـد.

دستانش را از ک*م*ر جدا کرد و انگشتان کشیـدهاش را به روی عکس کشیـد و جایی

مـیان تیغهی فک و گ*ردن او را ل*مس کرد.

-روزی که برای رسیـدنش خـودم رو قربانی کردم و البتـه آبروی تـو رو.!

چشمان شرقـی مرد را در ذهنش حک کرد و با لبخندی که او را بیشاز همـیشـه مرموز

مـیکرد؛ نام مرد را بر زبان آورد:

-امـیرسام کیانفر.

انگشت اشارهاش را چندینبار به روی عکس زد.

-امـیـدوارم قاعدهی بازی رو خـوب بلد باشی تا نبازی.

صورتش را جلوتر برد و چینی به ابروهای نازکش داد و غریـد:

-که اگـه ببازی زندگی من از اینی که هست خ*را*بتر مـیشـه.

صورتش را عقب کشیـد و نگـاهش را از روی تابلو باال کشیـد تا به عکس خـودش رسیـد.

چند قدم به عقب برداشت و در حالی که خـودش را مورد خطاب قرار مـیـداد به روی

مبل چرم جای گرفت.

-بایـد خـوب بازی ……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان