برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خیال چشمانش pdf از عسل کیانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان عسل کیانی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خیال چشمانش

از آنجایی که عشق شروع شـد… از همان خانه… از همان خشت هایی که دانه به دانهاش، پر بود از

من و او

از آنجایی که قلبم پر تپش وجودش را صدا م یزد، از همان لحظه ی اول که چشمانش وجودم را از آن

خـود کرد.

نگـاهی که اولین گناهم را رقم زد، نگـاِه به رنگ شبش بود. گناهی با تقدیر ی به رنگ چشمانش!

آخرین خی ال زیبای زندگیام، خی الی به رنگ سیاه، اما از جنس سف ی دی بود. سیاهی اش از ظلمت شب

تارتر بود، سفیـدی اش از روشنای خـورش یـد کور کنندهتر.

خیال چشمانش، زی باتر ین خیال زندگ ی ام بود؛ آخرین خی ال زیبای زندگی ام..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پایان یک دورگـه

قسمت اول رمان خیال چشمانش

بی حال و ب ی حوصله، دمر روی تختم خـواب یـده بودم و

به سقف اتاقم خیره بودم. اون قدر به اون سقف

سفیـد نگـاه کرده بودم که تمام مربع ها و ترک های ریز

روی اون مربع ها رو حفظ شـده بودم.

چند دقـیقه پیش بود که مامان به جونم غر زده بود

که چند کلمهای درس بخـونم و این موضوع رو

سرسر ی نگی رم؛ ول ی من مثل همـیشـه بی خیال و

سر به هوا بودم. ای ن حرف ها رو همـیشـه مـیشنیـدم و

برام ب ی اهمـیت بود. اونقدر مـی گفت و م ی گفت

که حتی آدم آهنی هم در برابرش به ستـوه مـیاومد.

همهی این هجده سالی که از خدا عمر گرفتـه بودم

همـین بود، همـی شـه بحث و دعواها سر من نبود؛

ولی من بچه ی کوچیکه بودم و همه چی بایـد سر من

شکستـه مـی شـد،

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان