برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حق آزادی pdf از ستاره ستی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ستاره ستی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان حق آزادی

داستان درباره دختی که دانشجو هستش و بنا به دلیلی بایـد با

استاد دانشگـاهش که از قضا صاحب شرکت هم هست ازدواج کنه، همه چی

خـوب پیش مـیره تا اینکه یک چیزی مانعشون مـیشـه و

تقدیر اونقدر پیچیـده است که

دانلود رمان هرزه نبودم فاطمه افکـاری

متن اول رمان حق آزادی

درمـیان هیاهوی شـهر،دخرتی از جنس شیشـه

که مـیشکند،پا در خیابانی مـیگذارد که
انتـهایش را منیـداند
مـیرود
در راه رفنت اش رهگذرانی رامشاهدهمـیکند
بی تفاوت مـیگذرد
قطرات باران سخاومتندانه به زمـین سقوط مـیکنند
رسش را رو به آسامن باال مـیگیرد
باران بی رحامنه بر گونه اش سیلی مـیزند
لحظه ایی چشامنش را بست
به یاد اتفاق امروزمـی افتد
آسایش دخرتی شیطون و لجبازی بود
او دانشجو رشتـه عمران بود و

در این سال های تحصیلی تـوانستـه بود رضایت استادان
اش را جلب کند
آسایش برعکس متام دخرتان دانشگـاه هیچ وقت کـالسی با استاد مغرور دخرتان
نگرفتـه بود
دکرت آریامشایخ
استاد دانشگـاه و صاحب رشکت مشایخ

او بیست و هفت سال سن دارد و برخالف سن کم اش محبوبیت های زیادی کسب
کرده بود
چندین سال را خارج از کشور به رس مـیربد
فردی کـامال مغرور که دخرتان برای این مغرور بودن اش جان مـیـدهند
آرزوی یک نشانه از استاد مشایخ را دارند
اما او دریغ از یک نگـاه
امروز در انتخاب واحد به دلیل تطابق نتـوانست با استاد همتی واحد بگیرد
هرچند در این چرخش هم به نفع او بود هم به رضر
استاد همتی خـواستگـار آسایش بود اما جواب آسایش منفی بود
و این به نفع دخرتک بود
برای کـالس دکرت مشایخ هم چندان

رغبتی برای دانشجو بودن اش نداشت
رسعت قدم هایش را بیشرت کرد و به سمت

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان