برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حاکم pdf فرشتـه تات شـهدوست با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فرشتـه تات شـهدوست مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

چشمانم را باز مـی کنم..
تاریکی عمـیق نگـاهم را مـی شکـافت..
صدایش را مـی شنوم..
فاصله یمان شایـد تنها به اندازه ی یک خشت باشـد..
سرم را به دیوار سرد اتاقک نم کشیـده تکیه مـی دهم..
بوی رطوبت مشامم را پر مـی کند..
آزاردهنده است..
ابرو در هم مـی کشم..
با ماندنم در این شکنجه گـاه، تنها خـودم را مجازات مـی کنم..
در چهاردیواری که بوی کثافت، در و دیوارهایش را به دروغ و خیانت آلوده کرده باشـد جای نفس کشیـدن نیست..
حیوان هم که باشـد تا یک جایی تحمل پیشـه مـی کند..
اما از یک جایی به بعد تاب و تـوانش را از دست مـی دهد و به هر طریقـی از بند ِ جبر مـی گریزد..

پوزخند مـی زنم..
پلک هایم را بر هم مـی گذارم و سرم را بالا مـی گیرم..
ناله مـی کند..
صدایش را مـی شنوم..
دیوانه شـده ام اما کـاش کر مـی شـدم..
لعنتی..
زیر لب بر جانم نفرین مـی خـواند..
سرم را محکم به دیوار مـی کوبم و دردش را به جان مـی کشم..
لبم از خشم به زیر دندان کشیـده مـی شود..
صدا..
قطع نمـی شود..

این رمان بصورت آنلاین مـیباشـد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان