برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بیگـانگی pdf از مرضیه یگـانه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مرضیه یگـانه مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیگـانگی

نگـاهم به آراز بود و با نوک ناخن انگشتان دستم داشتم دولبه ی چادری که

تـوی دست گرفتـه بودم ، را پاره مـی کردم . سرش سمت من بالا آمد و مقابل نگـاه خانم هجرتی گفت :

_خانم آذین مـگـه من به شما نگفتم فقط از کسبه ی محل اطلاعات کسب کنیـد ؟…

شما رفتیـد از شاگردان نقاشی استاد برهانی هم پرس وجو کردیـد ؟

دلم مـی خـواست شب وقتی به خانه برگشت ، تـوی بشقاب غذایش یک

قاشق فلفل قرمز خالی مـی کردم تا مقابل نگـاه خانم هجرتی با من اینطوری صحبت نکند .

لبانم را به زور روی هم مـی فشردم و گـاهی از درون ، پوست لبم را زیر دندان مـی گرفتم .

حوصله ی جواب دادنم نبود تا باز بحث ادامه پیـدا کند اما همـین که خانم هجرتی

پرونده ای که در مـیان دستش بود را سمت مـیز آراز برد و گفت :

_با اجازتـون جناب سروان … من پرونده را تکمـیل کردم اگر ملاحظه کنیـد ببرم پیش سرگرد سرمد .

نگـاهی به تک برگ درون پوشـه انداخت و گفت :

_بله …مشکلی نیست .

خانم هجرتی که سمت در اتاق رفت و ” با اجازه ” ی بلندی گفت و در بستـه شـد .

چشمانم را برای آراز تنگ کردم .اما سرش را پایین انداختـه بود و دقـیق شـده بود روی پرونده و گزارش من .

حرصم بیشتر شـد .قدمـی جلو رفتم و دست دراز کردم سمت برگـه ی گزارش و

خـواستم از زیر محدوده ی نگـاهش انرا بردارم که سرش را بالا آورد و یکی از

آن ابروان پهنش را برایم بالا انداخت و نیشخندی زد و مچ دستم را گرفت :

_زرنگی نکن …تـوبیخت سر جاشـه .

-آراز خیلی دستـور مـی دی ها …کـاری نکن صبرم لبریز بشـه .

-بهت گفتم خـونه ، تـو دستـور بده ، اداره من …ناسلامتی اینجا سروانم ها .

لبم را کج کردم و گفتم :

_جناب سروان ! … گزارشم حرف نداشت اینو خـود تـو هم مـی دونی .

اینبار خط لبخندش کور شـد و همان اخم روی صورتش ماند .

دستش را بالا آورد و نوک انگشت اشاره اش را به پیشانیم زد :

_کله شق …آخرش واسه این گزارش های جنجالی ات جون خـودتـو به خطر مـیندازی …

طرف مشکوک به قاچاق اعضای بدنه ، مـی فهمـی ؟!

-خب باشـه …من فقط خـودمو یه شاگرد نقاشی معرفی کردم ، خـواستم بپرسم

کلاس های نقاشی اش چند جلسه است و کجاست و هزینه اش چقدره ؟

 

پارت گذاری رمان در کـانال دنیای رمان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان