برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان امشب اشکی مـیریزد pdf از کورس بابایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کورس بابایی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان امشب اشکی مـیریزد

آخرین دقایق کشیک شب را مـیگذراندم که شخصی تلفنی اطلاع داد در خیابان

شپند قتلی اتفاق افتاده است ، آنگـاه بدون اینکه تـوضیح بیشتری در این مورد بدهد

تلفن را قطع کرد . فورا جریان را با تلفن از کلانتری محل سوال کردم و

ماموران پلیس جریان قتل را تاییـد کردند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقانه ترین دروغ

قسمت اول رمان امشب اشکی مـیریزد

 باالفاصله باتفاق عکـاس روزنامه با اتـومبیل جهت تـهیه خبر قتل به محل

حادثه رفتم . با اینکه هنوز صبح نشـده بود جمعیت انبوهی

که تازه از خـواب بیـدار شـده بودند در جلوی خانه ای که

قتل در آن اتفاق افتاده بود جمع شـده بودند و پیرامون

اینجنایت صحبت مـی کردند خیلی زود به وسیله یکی از

همسایگـان محلجنایت خبردار شـدم که شایع است

مردی زنش را کشتـه و متـواری شـده است .

در این هنگـام آمبوالنس پزشکی قانونی آژیرکشان به

محل حادثه آمد و بدنبال آن اتـومبیل بازپرس کشیک نیز

سررسیـد ، بازپرس باتفاق ماموران پلیس و پزشک قانونی وارد

خانه ای که جنایت در آن اتفاق افتاده بود شـدند و

چند لحظه بعد من نیز بداخل خانه مزبور رفتم با اینکه خانه

در خیابان شمال شـهر قرار داشت ولی زیاد مجلل نبود ،

در وسط سالن خانه مزبور جسد زنی به پهلو افتاده بود که

آثار کبودی بر روی گردن و چند جای بدنش دیـده مـیشـد .

لحظه ای بعد پزشک قانونی از جسد معاینه بعمل آورد و

اعالم داشت که زن مزبور بعد از یک نزاع وتالشی طوالنی

بخاطر نجات جان خـویش خفه شـده ، قاتل در حین خفه کردن زن

جوان تمام تالش های او را برای زنده ماندن بی اثر

گذاشتـه است . طبق اظهارات پزشک …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان