برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد جذاب من pdf از آروشا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آروشا مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان استاد جذاب من

داستان دختری به نام رها که شکست خیلی بزرگ تـوی زندگیش خـورده اما

بعد سالها با استاد خـودش و پسرعموش آشنا مـیشـه تا……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان استاد جذاب من

دریا:زودباش دیگـه رها

رها:باشـه بابا وایسا خـو چقدر عجله داری

دریا:عجله ندارم استرس دارم مـگـه تـو نداری؟

رها:چرا خب دارم

دریا:پس زودباش دیگـه

رها:ای بابا خب اینترنت ضع ی ف صبر کن

امروز نتایج کنکور مـیاد و من و دریا کل ی استرس

داریم که ببینیم دانشگـاه در مـیایم یا نه

رها:خب اومد

دریا سریع از باال سرم اومد تـو کـامپیوتر و گفت

دریا:کو؟ببینم رها:بزار اسمارو سرچ کنم

دریا:جونت درب یاد بدو دیگـه

خنده ای کردم و اسم خـودمو سرچ کردم

رها:خب رها آریا مهر …ایول بابا قبول شـدم

دریا:خاک تـو سرت کنن تـو که تـهران قبول نشـد ی

نگـاهی به کـامپیوتر کردم واای راست مـیگفت ش

یراز قبول شـدم.یه جیغ بلند زدم و گفتم

رها:واااای آخه چرا ش یراااااز

دریا:ول کن حاال اسم منو بزن

رها:باشـه . ..خب دریا بزرگمهر. .وااای دریا تـوهم قبول شـد ی

دریا یه جی غ از سر خـوشحالی زد و پریـد تـو بغلم منم بِغلش کردم …… ..

دوسه دقـی قه بعد از تـو بغلم اومد بی رون و کـامپی وتر نگـاه کرد و

دهنش باز موند منم نگـاهی کردم و پقـی زدم زیر خنده و با لحن خـودش گفتم

رها:خاک تـو سرت کنن تـو که تـهران قبول نشـد یـدریا برگشت سمت من و یک ی زد تـو سرم

رها:هوووو ی وحشی چتـه تـو حاال انگـار چی شـده خب مـیر ی م ش یراز دانشگـاه دیگـه

دریا ناامـیـد نشست سر تخت و گفت

دریا:مـگـه به همـین آسونی ه آخه مامانم چی  بابام چی هان..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان